ELEVATOR PITCH

Emisens develops and sells semiconductor-based gas sensors for combustion systems.

Emisen’s carbon monoxide (CO) sensors enable optimization of the air supply in, for example, a pellet boiler, which results in less fuel consumption and reduced emissions of environmentally and health-hazardous substances such as soot and hydrocarbons.

Emisens also has an ammonia sensor (NH3) with high sensitivity that makes it possible to continuously monitor and minimize NOx emissions in SCR/SNCR systems, e.g., thermal power plants and ship engines, by optimizing the addition of ammonia to the purification system, so-called ammonia-slip monitoring.

By using the semiconductor material silicon carbide (an extremely durable material similar to diamond), the sensors can be mass-produced, which gives them a relatively low price but also a long service life and resistance to aggressive gases.

Emisens utvecklar och säljer halvledarbaserade gassensorer för förbränningssystem.

Emisens kolmonoxid (CO)-sensorer möjliggör optimering av lufttillförseln i tex en pelletspanna vilket ger mindre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen såsom sot och kolväten.

Emisens har även en ammoniaksensor (NH3) med hög känslighet som gör det möjligt att kontinuerligt övervaka och minimera NOx utsläpp i SCR/SNCR system, tex värmekraftverk och fartygsmotorer genom att optimera tillsättningen av ammoniak till reningssystemet, sk Ammonia-slip-monitoring.

Genom att använda halvledarmaterialet kiselkarbid (ett extremt tåligt material liknande diamant) kan sensorerna masstillverkas vilket ger relativt lågt pris men även en lång livslängd och tålighet mot aggressiva gaser.

Rulla till toppen